Đăng nhập
Hình thức nhận thông báo

UIT Moodle Reminder
Cách dùng: ff <command> [<args>] --options
ff help # Hiển thị các lệnh thông dụng
ff activate <token> # Kích hoạt tài khoản lần đầu
# Ví dụ: ff activate ThIs#iS$A^VeRy&lOnG*ToKeN
ff whoami # Xem thông tin tài khoản moodle đã kết nối với Messenger hiện tại
ff next # Xem deadline tiếp theo (có hạn chót gần nhất)
ff list # Xem tất cả các deadline hiện có
ff show <index> # Xem chi tiết thông tin deadline tại vị trí 'index' (dựa trên 'ff list')
# Ví dụ: ff show 1
# Tài liệu đầy đủ?
# Vui lòng xem tại https://github.com/fongfan999/uit_moodle_reminder#messenger-cli